Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (RT I 2010, 41, 240) § 27 lõige 5

Vastuvõtt 10. klassi aastal 2021

 

§ 1. Üldsätted

(1) Toila Gümnaasium (edaspidi kool) tagab õppimisvõimalused igale Toila vallas elavale koolikohustuslikule lapsele.

(2) Vabade õppekohtade olemasolul võtab kool õppima ka väljaspool Toila valda elavaid õpilasi.

(3) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

(4) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

 

§ 2. Õpilase kooli vastuvõtmine

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) tervisekaardi;

4) 1. klassi astuja koolivalmiduse kaardi;

5) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte.

(2) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(3) Sisseastuja, kes soovib õppima asuda õppeaasta kestel, lisab lisaks käesoleva pargagrahvi lõikes 1 toodule

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

2) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi/trimestri või kursuse hinnetega, kui õpilane asub kooli õppima õppeveerandi/trimestri kestel.

(4) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education - ISCED).

(5) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.

 

§ 3. Õpilase vastuvõtmine I klassi

(1) Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

(2) Esimesse klassi võetakse vanema taotlusel ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist. Vanem esitab vastava otsuse koos taotlusega.

(3) Esimesse klassi astujatele ja nende vanematele korraldatakse õppekogunemine, mille toimumise aeg avaldatakse kooli veebilehel 1. aprilliks.

(4) Esimesse klassi astujaid registreeritakse kooli kantseleis alates maikuust.

(5) Lapse esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem taotluse (blankett kooli veebilehel), millele lisab käesoleva  korra § 2 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud dokumendid.

§ 4. Õpilase vastuvõtmine X klassi

(1) X klassi vastuvõtmisel arvestatakse:

1) 9. klassi hindeid;

2) põhikooli lõputunnistuse hindeid;

3) põhikooli lõpueksamite hindeid;

4) käitumishinnet;

5) õpilase motiveeritust jätkata õpinguid gümnaasiumis.

(2) X klassi võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne ning käitumise hinne on vähemalt "hea";

(3) X klassi kandideerijate pingerida moodustub lõike 1 punktides 1-4 loetletud hinnete ja vestluse tulemuse alusel.

(4) Üldjuhul ei võeta X klassi õpilasi, kelle IX klassi veerandi- või aastahinnetes on olnud puudulikke ja/või kelle käitumishinne IX klassi tunnistusel on olnud "mitterahuldav".

(5) X klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse (blankett kooli veebilehel), millele lisab käesoleva korra § 2 lõike 1 punktides 1-3 ja 5 nimetatud dokumendid.

 

§ 5. Õpilase vastuvõtmine XI ja XII klassi

 

(1) XI - XII klassi õppima asuja võetakse kooli vastu, kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.

(2) Üldjuhul ei võeta XI - XII klassi õpilasi, kelle gümnaasiumiastme kursusehinnetes on "puudulikke" või "nõrku" hindeid ja /või kelle käitumishinne on "mitterahuldav".

(3) XI - XII klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse (blankett kooli veebilehel), millele lisab käesoleva korra § 2 lõigetes 1 ja 3 toodud dokumendid.

 

§ 6. Vastuvõtu korraldus

(1) Isiku kooli vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

(2) Kirjalik taotlus I klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul alates maikuust.

(3) Kirjalik taotlus X klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 16. juunist kuni 19. augustini.

(4) Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise või motivatsioonivestlusele kutsumise kohta edastatakse avalduses esitatud meiliaadressile.

(5) Vastuvõtmise/mittevastuvõtmise II - IX klassi või XI - XII klassi otsustab direktor esitatud dokumentide (ja vajadusel vestluse) alusel.

(6) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 7. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

(2) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 8. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel

(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 

 

VÕRDLUSTABEL

 

Õppe-aastad

Klassid ja kooliastmed Euroopa Koolis

Klassid ja kooliastmed põhikoolis ja gümnaasiumis

1

1st

5-aastane algkool

1. klass

Põhikool

I kooliaste

2

2nd

2. klass

3

3rd

3. klass

4

4th

4. klass

II kooliaste

5

5th

5. klass

6

1st

7-aastane keskkool

6. klass

7

2nd

7. klass

III kooliaste

8

3rd

8. klass

9

4th

9. klass

10

5th

10. klass

Gümnaasium

11

6th

11. klass

12

7th

12. klass

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee